Syntax Vocab

apposition
parenthesis
antithesis
juxtaposition
paradox
oxymoron
anadiplosis
epanalepsis
parallelism
anaphora
epistrophe
apostrophe
ellipsis
asyndeton
polysyndenton
antimetabole
chiasmus